Ogólne Warunki Umów Sprzedaży lub Dostawy

DI-ZET Sp. z o.o. Sp. K.

Artykuł 1. Definicje

 1. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży lub Dostawy DI-ZET Sp. z o.o. Sp. K.
 2. Umowa – oznacza umowę sprzedaży lub dostawy Towarów zawartą przez Sprzedawcę i Kupującego
 3. Sprzedawca – DI-ZET Sp. z o.o. Sp. K.
 4. Kupujący – podmiot, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą
 5. Strony – Sprzedawca i Kupujący
 6. Gwarant – podmiot udzielający gwarancji na Towar, jego części lub podzespoły
 7. Towar – towar będący przedmiotem sprzedaży lub dostawy wykonywanej przez Sprzedawcę
 8. Zamówienie – oświadczenie złożone i podpisane przez Kupującego na formularzu oferty Sprzedawcy zawierające istotne elementy Umowy w szczególności cenę, wysokość i terminy płatności, termin i miejsce odbioru Towaru, a także specyfikację techniczną Towaru
 9. Potwierdzenie Zamówienia – oświadczenie złożone przez Sprzedawcę w odpowiedzi na Zamówienie Kupującego

Artykuł 2. Postanowienia ogólne

 1. OWU stanowią integralną część każdej Umowy, o ile Strony wyraźnie nie postanowiły inaczej.
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWU i Umowy, znaczenie rozstrzygające mają postanowienia Umowy.
 3. Wszelkie oświadczenia Stron są wiążące wyłącznie w przypadku złożenia ich drugiej Stronie na piśmie, za pośrednictwem faksu lub w formie elektronicznej (np. wiadomości e-mail).
 4. Brak wyraźnej zgody lub odmowy po stronie Sprzedawcy nie może być uznane za oświadczenie woli.

Artykuł 3. Informacje o produkcie, oferty

 1. Wykaz Towarów i parametry jakościowe oraz ilościowe Towarów wraz z cenami zawarte w katalogach, prospektach i innych materiałach reklamowych Sprzedawcy, również udostępniane drogą elektroniczną, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Za wiążące uznać należy wyłącznie warunki oferty przedstawione przez Sprzedawcę w Zamówieniu.

Artykuł 4. Zawarcie Umowy

 1. Kupujący składa Zamówienie zgodne z definicją zawartą w art. 1 OWU w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub w formie elektronicznej.
 2. W efekcie otrzymania Zamówienia, w przypadku jego akceptacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu Potwierdzenie Zmówienia.
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego.
 4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Za zachowanie formy pisemnej uznaje się każde oświadczenie złożone drugiej Stronie zgodnie z art 2 ust. 3 OWU, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 4 OWU.                                           

Artykuł 5. Cena oraz warunki płatności

 1. Cena i warunki ustalone przy zawarciu Umowy wiążą Strony.
 2. Cena jest określona w walucie PLN, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 3. Cena wskazana w Potwierdzeniu Zamówienia jest ceną netto, którą należy powiększyć o podatek od towarów i usług (VAT) i o inne należne zgodnie z przepisami prawa podatki lub opłaty publicznoprawne, obowiązujące w dniu wystawienia faktury VAT. Cena Towaru określona w Potwierdzeniu Zamówienia może zostać podwyższona jednostronnie przez Sprzedawcę bez odrębnej zgody Kupującego, jeżeli zmieni się w wysokości należnego podatku VAT, co nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
 4. Rabaty, upusty i bonifikaty udzielane przez Sprzedawcę wymagają indywidualnych ustaleń.
 5. Kupujący jest zobowiązany uiścić zadatek w wysokości i terminie określonym w Potwierdzeniu Zamówienia, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 6. Wykonywanie obowiązków Sprzedawcy wynikających z Umowy i bieg terminów rozpoczynają się w dniu otrzymania przez Sprzedawcę zadatku (dzień wpływu kwoty zadatku na rachunek bankowy Sprzedawcy).
 7. Fakturowanie za Towary następuje w EUR lub PLN. Przeliczenie kwot podanych w EUR następuje według kursu sprzedaży walut EUR/PLN ogłoszonego przez NBP tabela C  jako obowiązujący na dzień wystawienia faktury.
 8. Kupujący jest zobowiązany uiścić cenę wskazaną w fakturze VAT w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT, chyba że co innego wynika z ustaleń między Stronami.
 9. Kupujący nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek odliczeń lub potrąceń. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty ceny w terminie wskazanym w art. 5 ust. 8 OWU, Sprzedawca niezależnie od innych przysługujących mu roszczeń, jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych.
 10. Gdy Towar nabywa kilku Kupujących łącznie, odpowiadają oni solidarnie wobec Sprzedawcy za wykonanie zobowiązania.
 11. Sprzedawca jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od upływu terminu odbioru Towaru zgodnie z art. 6 ust. 3 OWU.
 12. W razie niewykonania Umowy lub zaniechania odbioru Towaru przez Kupującego, Sprzedawca może bez wyznaczania Kupującemu dodatkowego terminu odstąpić od Umowy i otrzymany zadatek zachować.
 13. Zachowanie przez Sprzedawcę zadatku nie wyklucza dochodzenia przez Sprzedawcę odszkodowania na zasadach ogólnych.

Artykuł 6. Odbiór Towaru

 1. Odbiór Towaru lub wydanie odpowiednich dokumentów następuje w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedawcę, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 2. Sprzedawca określa w Potwierdzeniu Zamówienia wstępny termin i miejsce odbioru Towaru.
 3. Sprzedawca zawiadomi Kupującego o ostatecznym terminie odbioru Towaru niezwłocznie po określeniu terminu dostawy przez producenta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo częściowego spełnienia świadczenia w częściach. Warunkiem wydania Towaru Kupującemu jest uiszczenie całej ceny zgodnie z postanowieniami art. 5 OWU, chyba że Strony ustaliły inaczej.
 5. Odbioru Towaru w imieniu Kupującego może dokonać upoważniony przez niego przedstawiciel na podstawie udzielonego mu pisemnego upoważnienia.
 6. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu odbioru określonego w art. 6 ust. 3 OWU wskutek okoliczności za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, Kupujący jest uprawniony i zobowiązany do wyznaczenia Sprzedawcy odpowiedniego dodatkowego terminu obioru Towaru. Strony ustalają, iż odpowiedni dodatkowy termin odbioru Towaru obejmuje co najmniej 60 dni. Jeżeli Sprzedawca nie wykona Umowy w dodatkowym terminie, Kupujący może odstąpić od Umowy i żądać zwrotu wpłaconego zadatku, chyba że Strony postanowiły inaczej. Kupującemu nie przysługują dalsze roszczenia.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie, nienależyte wykonanie lub za opóźnienia w wykonaniu Umowy powstałe w związku z siłą wyższą, np. czynnikami atmosferycznymi, konfliktami zbrojnymi, strajkami, awariami lub wynikające z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7, terminy określone w Umowie przedłużają się automatycznie o czas trwania tych okoliczności.
 9. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru w terminie wyznaczonym zgodnie z art. 6 ust. 3 OWU. W przypadku nieodebrania Towaru w tym terminie, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów składowania i ubezpieczenia Towaru. Powyższe nie wyklucza prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 10. Z odbioru Towaru Strony sporządzają protokół. Podpisanie przez Kupującego protokołu oznacza, iż Kupujący nie zgłasza zastrzeżeń co do ilości, stanu technicznego Towaru oraz, że w chwili wydania Towar nie miał wad ani uszkodzeń i był zgodny z wymaganiami Kupującego i zapewnieniami Sprzedawcy, a także że Kupujący otrzymał wszystkie dokumenty dotyczące Towaru, w tym instrukcję obsługi.
 11. Kupujący zobowiązany jest do podpisania protokołu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, także w przypadku zaniechania przeprowadzenia kontroli Towaru. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Kupującego, uznaje się, że został on przez Kupującego przyjęty bez zastrzeżeń.
 12. W razie stwierdzenia podczas kontroli istotnych wad, uszkodzeń Towaru lub istotnych rozbieżności pomiędzy właściwościami Towaru dostarczonego Kupującemu, a właściwościami Towaru ustalonymi w Umowie, Kupujący jest zobowiązany zgłosić swoje zastrzeżenia do protokołu.
 13. Koszty wydania i odebrania Towaru ponosi Kupujący, chyba że Strony postanowiły inaczej.

Artykuł 7. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedawca pozostaje właścicielem Towaru do czasu uiszczenia całej ceny przez Kupującego, chyba że Strony postanowiły inaczej.

Artykuł 8. Gwarancja

 1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji.
 2. Warunki gwarancji wskazane są w Warunkach gwarancji DI-ZET, który Sprzedawca wyda Kupującemu wraz z Towarem.

Artykuł 9. Rękojmia za wady

 1. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady.

Artykuł 10. Roszczenia odszkodowawcze

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną Kupującemu umyślnie.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Kupującego.
 3. Kupujący może przenieść roszczenia z tytułu Umowy na osoby trzecie jedynie za zgodą Sprzedawcy.
 4. W razie zwłoki Sprzedawcy w wykonaniu zobowiązania, Kupującemu przysługuje kara umowna w wysokości 1% ceny Towaru określonej w Umowie za każdy pełny miesiąc kalendarzowy zwłoki następujący po miesiącu, w którym minął dodatkowy termin odbioru Towaru zgodnie z art. 6 ust. 6 OWU. Łączna wysokość kary umownej nie może przekraczać 5% ceny Towaru określonej w Umowie.
 5. Kupujący nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Artykuł 11. Postanowienia końcowe

 1. Nieskuteczność lub nieważność któregokolwiek z postanowień OWU nie wpływa na ważność bądź skuteczność pozostałych postanowień OWU. W przypadku postanowień nieskutecznych lub nieważnych, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, które najpełniej realizują zamierzony cel tych postanowień.
 2. Ogólne lub szczególne warunki umów, stosowane przez Kupującego nie są akceptowane przez Sprzedawcę i nie mają zastosowania do umów zawieranych przez Sprzedawcę.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikające z Umowy lub w związku z Umową będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

ul. Ochocza 2
04-942 Warszawa
Tel.: 22 517 35 80
Fax: 22 612 63 54